ارایه جدیدترین دستاوردهای کاشت ایمپلنت به روش دیجیتال در اولین نمایشگاه تخصصی دندانپزشکی کرمان

ارایه جدیدترین دستاوردهای کاشت ایمپلنت به روش دیجیتال در اولین نمایشگاه تخصصی دندانپزشکی کرمان

کارگاه یک روزه کاشت ایمپلنت UF به روش تمام دیجیتال دیونوی برگزار شد

کارگاه یک روزه کاشت ایمپلنت UF به روش تمام دیجیتال دیونوی برگزار شد

برگزاری دوره یک روزه کاشت ایمپلنت UF

برگزاری دوره یک روزه کاشت ایمپلنت UF

افزایش 20 درصدی استقبال دندانپزشکان از کنگره اکسیدا 59

افزایش 20 درصدی استقبال دندانپزشکان از کنگره اکسیدا 59

آرشیو