حضور دایوپارس در پنجاه و نهمین کنگره جامعه دندانپزشکان ایران اکسیدا

حضور دایوپارس در پنجاه و نهمین کنگره جامعه دندانپزشکان ایران اکسیدا

بازگشت همه به سوی اوست

بازگشت همه به سوی اوست

برگزاری کارگاه Relationship between Abutment Geometry and  Peri-implant Tissue in Esthetic Zone Cases

برگزاری کارگاه Relationship between Abutment Geometry and  Peri-implant Tissue in Esthetic Zone Cases

برگزاری کارگاه Flapless Implant Surgery: a double-edged sword در دومین سمینار دندانپزشکی جندی شاپور

برگزاری کارگاه Flapless Implant Surgery: a double-edged sword در دومین سمینار دندانپزشکی جندی شاپور

آرشیو