حضور دایوپارس در هفدهمین کنگره بین المللی انجمن جراحان دهان،فک و صورت ایران

حضور دایوپارس در هفدهمین کنگره بین المللی انجمن جراحان دهان،فک و صورت ایران

کاشت ایمپلنت UF II به روش تمام دیجیتال دیونوی

کاشت ایمپلنت UF II به روش تمام دیجیتال دیونوی

برگزاری دوره یک روزه کاشت ایمپلنت UF II به روش تمام دیجیتال دیونوی در استان قزوین

برگزاری دوره یک روزه کاشت ایمپلنت UF II به روش تمام دیجیتال دیونوی در استان قزوین

کارگاه سینوس لیفت بسته به روش ایمپلنت دیجیتال برگزار شد

کارگاه سینوس لیفت بسته به روش ایمپلنت دیجیتال برگزار شد

آرشیو