همکاری دایوپارس با دهمین سمینار علمی کاربردی دندانپزشکی پارسه شیراز

همکاری دایوپارس با دهمین سمینار علمی کاربردی دندانپزشکی پارسه شیراز

برگزاری دوازدهمین گردهمایی پرسنلی خانواده دایوپارس در جزیره کیش

برگزاری دوازدهمین گردهمایی پرسنلی خانواده دایوپارس در جزیره کیش

قدردانی ویژه به پاس همکاری 10 ساله

قدردانی ویژه به پاس همکاری 10 ساله

سخنرانی انگیزشی دکتر احسان یزدان پناه در دوازدهمین گردهمایی کیش

سخنرانی انگیزشی دکتر احسان یزدان پناه در دوازدهمین گردهمایی کیش

آرشیو