برگزاری دوازدهمین گردهمایی پرسنلی خانواده دایوپارس در جزیره کیش

برگزاری دوازدهمین گردهمایی پرسنلی خانواده دایوپارس در جزیره کیش

قدردانی ویژه به پاس همکاری 10 ساله

قدردانی ویژه به پاس همکاری 10 ساله

سخنرانی انگیزشی دکتر احسان یزدان پناه در دوازدهمین گردهمایی کیش

سخنرانی انگیزشی دکتر احسان یزدان پناه در دوازدهمین گردهمایی کیش

همکاری دایوپارس با دانشگاه علوم پزشکی کردستان در برگزاری سمینار دوروزه ایمپلنت دندانی سنندج

همکاری دایوپارس با دانشگاه علوم پزشکی کردستان در برگزاری سمینار دوروزه ایمپلنت دندانی سنندج

آرشیو