کارگاه ایمپلنتولوژی دیجیتال در سمینار پارسه

 کارگاه ایمپلنتولوژی دیجیتال در سمینار پارسه

همکاری دایوپارس با دهمین سمینار علمی کاربردی دندانپزشکی پارسه شیراز

همکاری دایوپارس با دهمین سمینار علمی کاربردی دندانپزشکی پارسه شیراز

برگزاری دوازدهمین گردهمایی پرسنلی خانواده دایوپارس در جزیره کیش

برگزاری دوازدهمین گردهمایی پرسنلی خانواده دایوپارس در جزیره کیش

قدردانی ویژه به پاس همکاری 10 ساله

قدردانی ویژه به پاس همکاری 10 ساله

آرشیو