استقبال چشمگیر دندانپزشکان از غرفه دایوپارس در هجدهمین همایش بین المللی انجمن پریودنتولوژی ایران

استقبال چشمگیر دندانپزشکان از غرفه دایوپارس در هجدهمین همایش بین المللی انجمن پریودنتولوژی ایران

سومین دوره DDA Advance برگزار شد

سومین دوره DDA Advance برگزار شد

حضور دایوپارس در پنجمین کنگره بین المللی ایمپلنتولوژی ایران

حضور دایوپارس در پنجمین کنگره بین المللی ایمپلنتولوژی ایران

دندانپزشکی دیجیتال چیست؟

دندانپزشکی دیجیتال چیست؟

آرشیو