گزارشات تصویری

Gallery

ثبت خاطرات در کنار شما

گزارشات تصویری :

برگزاری کارگاه ” مدیریت زیبایی در اطراف ایمپلنت با استفاده از پروتزهای موقت و به روش دیجیتال”
دومین دوره DDA در تهران- شهریور 95
اولین دوره DDA در تهران- مرداد 95
سومین دوره DDA در کره جنوبی- شهریور 95
لوح و افتخارات
چهارمین همایش انجمن ایمپلنتولوژی ایران