گزارشات تصویری

Gallery

ثبت خاطرات در کنار شما

گزارشات تصویری :

کارگاه Advanced Digital Implantology(Sinus Lift) + Live Surgery توسط جناب آقاي دكتر بيات در شانزدهمین كنگره بین المللی جراحان دهان، فک و صورت ايران
شروع کارگاه The Usage of Piezosurgery in Oral and Maxillofacial Surgery and Implantology توسط جناب آقاي دكتر جمالپور در شانزدهمین كنگره بین المللی جراحان دهان، فک و صورت ايران
حضور دایوپارس در شانزدهمین كنگره بین المللی جراحان دهان، فک و صورت ايران- بهمن 96
جراحي زنده کارگاه Digital Implantology with DIOnavi System +Live Surgery در شانزدهمین كنگره بین المللی جراحان دهان، فک و صورت ايران توسط جناب آقاي دكتر موحديان
شروع کارگاه DIOnavi Case Review,Q & A توسط جناب آقای دکتر بیات در شانزدهمین كنگره بین المللی جراحان دهان، فک و صورت ايران
دوازدهمین دوره آموزشی (DIO Digital Academy(DDA- بهمن 96
دهمین دوره DIO Digital Academy برگزار شد- آذر96
نهمین دوره DIO Digital Academy برگزار شد- آبان96
کارگاه Frequent interventions and clinical indications in periodontal and implant surgery کمپانی بوتیس
هشتمین گردهمایی بزرگ خانواده دایوپارس در جزیره کیش- آبان 96