فیلم های آموزشی

Training Videos

قالبگیری از بریج سه واحدی متکی بر ایمپلنت – قسمت دوم

قالبگیری از بریج سه واحدی متکی بر ایمپلنت – قسمت چهارم

سریال DIOnavi- قسمت اول (DIOnavi چیست؟ )

سریال DIOnavi- قسمت دوم (DDA چیست؟ )

سریال DIOnavi- قسمت سوم (Case Selection )

سریال DIOnavi- قسمت چهارم (CBCT )

سریال DIOnavi- قسمت پنجم (Intra Oral Scan)

سریال DIOnavi- قسمت ششم (طراحی/تایید/تولید)

سریال DIOnavi- قسمت هفتم (جراحی)

سریال DIOnavi- قسمت هشتم (Immediate Loading )

سریال DIOnavi- قسمت اول تا قسمت هشتم

جراحی زنده کاشت ایمپلنت به روش دیجیتال با استفاده از سیستم DIOnavi

برگزاری کارگاه پروتکل گام به گام Full Digital برای برنامه ریزی، درمان و موفقیت کیس های پیچیده

جراحی زنده کاشت ایمپلنت به روش دیجیتال با استفاده از سیستم DIOnavi- دکتر امیدمقدس

کارگاه سینوس لیفت با روش بدون فلپ- پروفسور Byung Ho Choi

کارگاه مرور کیس های DIOnavi و پرسش و پاسخ- جناب آقای پروفسور چوی

معرفی و هندزآن سیستم ایمپلنت دیجیتال DIOnavi

جریان کاری تمام دیجیتال در کیس های بی دندانی کامل توسط جناب آقای پروفسور چوی

سخنرانی پرفسور چوی در خصوص ایمپلنت فلپ لس دیجیتال- Digital Flapless Implant Surgery

">دانلود ویدئو

2018 DIO Company Promotional Video