فیلم های آموزشی

Training Videos

قالبگیری از بریج متکی بر ایمپلنت- قسمت سوم

بررسی های کلی قبل از ایمپلنت گذاری توسط جناب آقای دکتر محسن عباسی

بررسی های کلی قبل از ایمپلنت گذاری توسط جناب آقای دکتر محسن عباسی

قالبگیری از بریج سه واحدی متکی بر ایمپلنت – قسمت اول

قالبگیری از بریج سه واحدی متکی بر ایمپلنت – قسمت دوم

قالبگیری از بریج سه واحدی متکی بر ایمپلنت – قسمت چهارم

جراحی زنده کاشت ایمپلنت به روش دیجیتال با استفاده از سیستم DIOnavi

برگزاری کارگاه پروتکل گام به گام Full Digital برای برنامه ریزی، درمان و موفقیت کیس های پیچیده

جراحی زنده کاشت ایمپلنت به روش دیجیتال با استفاده از سیستم DIOnavi- دکتر امیدمقدس

کارگاه سینوس لیفت با روش بدون فلپ- پروفسور Byung Ho Choi

کارگاه مرور کیس های DIOnavi و پرسش و پاسخ- جناب آقای پروفسور چوی

معرفی و هندزآن سیستم ایمپلنت دیجیتال DIOnavi

جریان کاری تمام دیجیتال در کیس های بی دندانی کامل توسط جناب آقای پروفسور چوی

سخنرانی پرفسور چوی در خصوص ایمپلنت فلپ لس دیجیتال- Digital Flapless Implant Surgery