فیلم های آموزشی

Training Videos

قالبگیری از بریج سه واحدی متکی بر ایمپلنت – قسمت دوم

قالبگیری از بریج سه واحدی متکی بر ایمپلنت – قسمت چهارم

جراحی زنده کاشت ایمپلنت به روش دیجیتال با استفاده از سیستم DIOnavi

برگزاری کارگاه پروتکل گام به گام Full Digital برای برنامه ریزی، درمان و موفقیت کیس های پیچیده

جراحی زنده کاشت ایمپلنت به روش دیجیتال با استفاده از سیستم DIOnavi- دکتر امیدمقدس

کارگاه سینوس لیفت با روش بدون فلپ- پروفسور Byung Ho Choi

کارگاه مرور کیس های DIOnavi و پرسش و پاسخ- جناب آقای پروفسور چوی

معرفی و هندزآن سیستم ایمپلنت دیجیتال DIOnavi

جریان کاری تمام دیجیتال در کیس های بی دندانی کامل توسط جناب آقای پروفسور چوی

سخنرانی پرفسور چوی در خصوص ایمپلنت فلپ لس دیجیتال- Digital Flapless Implant Surgery

2018 DIO Company Promotional Video